Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo

Šiame pranešime pateikta informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su paslaugos teikimu. Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą.

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, t. y. Jumis.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo (klientas, jo atstovas, šeimos narys, asmuo, siekiantis sudaryti sutartį dėl UAB „Suvo“ teikiamos paslaugos ir pan.), kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Suvo“, juridinio asmens kodas 305006907, buveinės adresas – Savanorių pr. 174A, Vilnius, tel. +370 673 00711, el. p. [email protected]     

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Mes tvarkome jūsų duomenis paslaugų teikimo tikslais. Paslaugų teikimo duomenys gali apimti: vardą, pavardę, el. pašto adresą, transporto priemonės valstybinis numerį, automobilio markė/modelį, mokėjimo kortelės duomenis, kliento ir/ar transporto priemonės atvaizdą (vaizdo įrašą); purškimų istoriją. Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad galėtume jums suteikti paslaugas bei kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymo tikslu

UAB „Suvo“ tvarko asmens duomenis Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais pagrindais. Duomenys tvarkomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti UAB „Suvo“ taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pavyzdžiui, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjai, kurjerių tarnybos, el. pašto paslaugų teikėjai). Pasitelkdami tvarkytojus ir/arba bendrus duomenų valdytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai ir/arba bendri duomenų valdytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones.

Jūsų duomenys taip pat gali būti teikiami valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai arba privalomi nurodymai. Jokiais kitais atvejais Jūsų duomenų neperduodame.

 

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ir kokias teises turite?

Jeigu norite sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome, galite kreiptis į mus el. paštu [email protected]  Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą. Kad prašymas galėtų būti efektyviau išnagrinėtas ir įgyvendintas, siūlome vadovautis UAB „Suvo“ duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklėmis.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, prašome kreiptis į UAB „Suvo“, el. paštu [email protected] arba adresu Savanorių pr. 174A , Vilnius, arba į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo atvejus ir taisykles, kuriomis vadovaujamės, taip pat duomenų subjekto teisių įgyvendinimą yra detalizuota UAB „Suvo“ įmonės vadovo patvirtintoje asmens duomenų tvarkymo politikoje.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR nurodytų priežasčių;

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens  duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;

• teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos – ww.vdai.lrv.lt), jeigu  manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises / teisėtus interesus.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

• tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Mūsų įsipareigojimai

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes įsipareigojame:

• Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

• netvarkyti Jūsų asmens duomenų kitais tikslais, nei nurodyta šiame pranešime, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

• tvarkyti Jūsų asmens duomenis teisėtai, tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas, tapatumas, saugumas;

• užtikrinti, kad nebūtų tvarkomi pertekliniai asmens duomenys;

• tvarkyti Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

• vykdyti kitas teisės aktuose numatytas pareigas.

 

 

Tapkite mūsų partneriais Baltijos šalyse
Plečiame savo veiklą Lietuvoje bei visame Baltijos šalių regione, todėl ieškome partnerių. Jeigu tai Jūs - susisiekite.
Kiek kainuoja antikorozinis padengimas?
Antikorozinio padengimo paslaugos kaina skiriasi priklausomai nuo SUVO centro. Paslaugos kainos teiraukitės artimiausiame SUVO centre. Mes garantuojame antikorozinį jūsų automobilio padengimą gera kaina, profesionalų dėmesį ir ilgalaikius rezultatus.
Mes visada pasiruoše pasiūlyti Jums optimaliausią variantą ir suteikti garantiją!
Sekite mus ”Facebook”
Mūsų paskyroje rasite informaciją apie teikiamas paslaugas, pasidalinsime geriausiais pasiūlymais, reklamomis, bei naudingais patarimais kaip apsaugoti savo automobilį nuo rūdžių.
Eco logo
Warranty logo
Denmark flag
Šeimos kortelė